کورش کبیر و روح الله خمینی

همانظور که کورش و فردوسی نمادهای فرهنگی و مایه افتخار و همبستگی ایرانیان اند، خمینی هم مظهر زشتی و سیاهی است. دوری جستن از وی و میراث او یعنی جمهوری اسلامی نه تنها یک نیاز اخلاقی و فرهنگی است بلکه یک گام ضروری برای رسیدن به دموکراسی است. با دوستداران خمینی و وابستگان این نظام نمیتوان به دموکراسی و رهائی وطن رسید

Advertisements

About sarzaminmadari
من یک ایرانی من یک انسان من یک آزاده که به دنبال ایرانی آزاد و انسانیت و آزادی بودم و هستم. و بیزار از خشونت و مردم فریبی و فشار آوردن بر انسانهای بیگناه . آری من یک ایرانی که به ایرانی بودن خود افتخار و به میهن خود عشق میورزم. و با این امید زنده هستم که روزی فرابرسد که نتنها هیچ ایرانی بلکه همه مردم دنیا بدور از ظلم و ستم جابرین و خون خواران بتوانند مسیر زندگی خود و روش پرستیدن خدای خویش را بدون هیچ ترسی انتخاب کنند. پس فقط برای ان روز و به امید ان روز

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: