مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد مجرم شناخته شد

مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد مجرم شناخته شد

دبیر هیات منصفه مطبوعات استان تهران گفت: اعضای هیئت منصفه علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد و مدیرمسوول روزنامه ایران را در رابطه با دو اتهام مجرم شناخته و مستحق تخفیف ندانستند.

علی اکبرجوانفکر مشاور محمود احمدی نژاد و مدیرمسوول روزنامه ایران است که از سوی اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان عضو “جریان انحرافی” نامیده می شود.

به گزارش “مهر”، علی اکبر کسائیان، دبیر هیات منصفه اظهار داشت: امروز محاکمه مشاور مطبوعاتی رئیس دولت به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، توهین به مقامات و شکایت نماینده نیروی انتظامی با حضور اعضای هیئت منصفه و قضات شعبه ۸۷ دادگاه کیفری برگزار شد. پس از دفاعیات متهم و وکیل مدافعش و همچنین قرائت کیفرخواست اعضای هیات منصفه با اکثریت آرا علی اکبر جوانفکر را در رابطه با شکایت نماینده حقوقی ناجا به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و همچنین شکایت مدعی العموم به اتهام نشر اکاذیب مجرم شناختند.

وی افزود: ضمنا هیات منصفه جوانفکر را در رابطه با این دو اتهام مستحق تخفیف ندانست.

کسائیان تاکید کرد: همچنین در خصوص اتهام توهین به مقامات هیات منصفه با اکثریت آرا وی را مجرم نشناخت.

Advertisements

About sarzaminmadari
من یک ایرانی من یک انسان من یک آزاده که به دنبال ایرانی آزاد و انسانیت و آزادی بودم و هستم. و بیزار از خشونت و مردم فریبی و فشار آوردن بر انسانهای بیگناه . آری من یک ایرانی که به ایرانی بودن خود افتخار و به میهن خود عشق میورزم. و با این امید زنده هستم که روزی فرابرسد که نتنها هیچ ایرانی بلکه همه مردم دنیا بدور از ظلم و ستم جابرین و خون خواران بتوانند مسیر زندگی خود و روش پرستیدن خدای خویش را بدون هیچ ترسی انتخاب کنند. پس فقط برای ان روز و به امید ان روز

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: